English to Sinhala Meaning of act - පනත


Act :
පනත

නීතිය, පනත, නීති කෙටුම්පත්, ආඥාවක්, හැසිරීම, ප්රතිකාර, ආකල්පය, ගණුදෙනුකිරීම, කටයුතු, ක්රියා පදයේ, උත්සවය, මෙහෙයුම්, ක්රියාවලිය, කාර්යය, ප්රායෝගිකව, රැකියා, වස්තුව, ජයග්රහණය, කර්තෘත්වය, සංයුතිය, ප්රාසාංගික, හේතුවාදී, කාර්යාල, වැඩ කළ, ක්රියාත්මක, ව්යවස්ථාදායක පනත, ඉලක්කම්, මුදලක්, රූපය, උකුල

ඉටු, පනත, නියෝජනය, ක්රීඩා, පැනවීමට, සංග්රහ, හැසිරෙනවා, ගනුදෙනුව, කරන්න, ස්භාවික පරිසරය, මවා පාන, නැත්ත මම, උපකල්පනය, තැත් කිරිමක් විය, අනුකරණය, සුප්රසිද්ධ echo විධානය, පිටපතක්, යන්න, කියවීම ප්රමාණවත්ය, ලකුණු, ඇවිදින්න, දිගටම, බලපෑම, හැඟීමක් කරන්න, විශ්මයට, එහෙම දැනුනේ, නැඹුරුව

පනතක්රියාවැඩ බලනක්රියා
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of act in English
Noun(1) a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body(2) something that people do or cause to happen(3) a subdivision of a play or opera or ballet(4) a short performance that is part of a longer program(5) a manifestation of insincerity
Verb(1) perform an action, or work out or perform (an action(2) behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself(3) play a role or part(4) discharge one's duties(5) pretend to have certain qualities or state of mind(6) be suitable for theatrical performance(7) have an effect or outcome; often the one desired or expected(8) be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure(9) behave unnaturally or affectedly(10) perform on a stage or theater
Examples of act in English
(1) to act in a play(2) The comic had risen through the standup ranks, working hard at developing an act after his initial performances drew derision.(3) But no matter how mature her friend seemed, she could not help wondering if he was just putting on an act in order to stop her from leaving.(4) her one-woman poetry act(5) Those interjections were very reasonable, and the Minister was simply putting on an act to try to get some sympathy.(6) As long as we can look and act the proper role for a typical person wherever we are in the city, we'll be fine.(7) Lawrence, like Richard Pryor before him, uses his stand-up act as a forum to tell his side of the story.(8) an act of heroism(9) Kazza stared at me blankly in reply, knowing I was putting on an act .(10) Recent studies have suggested that a number of drugs may act specifically to increase healing rates.(11) Over our meal we were entertained by a cabaret act performed by the bird keepers and some of the inhabitants.(12) That is why the act of dissent and of intelligently questioning a war is one of the most patriotic things that a civilian can do.(13) As a student at the School of American Ballet, she appeared for several years in the second act of the New York City Ballet's production of George Balanchine's Nutcracker.(14) It is hoped, for the sake of millions of poor Filipinos, that he is not just putting on an act , good movie actor that he was.(15) The Cardinal did not always act the role of a Christ figure in this drama, but the rest of the analogy holds.(16) he did his Sir Galahad act
Related Phrases of act
(1) act out ::
පිටතට ක්රියා
(2) act as ::
ලෙස කටයුතු
(3) act up ::
දක්වා කටයුතු
(4) act on ::
මත ක්රියා
(5) caught in the act ::
මෙම පනත හසු
(6) act upon ::
මත පනත
(7) in the act ::
මෙම පනත තුළ
(8) act for ::
සඳහා පනත
(9) act in concert with ::
සමග සහයෝගීව ක්රියා
(10) speech act ::
කතාව පනත
Synonyms
Noun
1. deed ::
ඔප්පුව
2. law ::
නීතිය
3. division ::
අංශයේ
4. performance ::
කාර්ය සාධනය
5. pretense ::
මවා පෙන්වීම
6. turn ::
අනෙක් අතට
7. enactment ::
නීති කෙටුම්පත්
Verb
8. take action ::
පියවර
9. follow ::
අනුගමනය
10. represent ::
නියෝජනය
11. behave ::
හැසිරෙනවා
12. operate ::
ක්රියාත්මක
13. affect ::
බලපාන
14. perform ::
ඉටු
15. pretend ::
මවා පාන
16. move ::
පියවර
17. play ::
ක්රීඩා
18. dissemble ::
dissemble
19. work ::
කාර්යය
20. do ::
කරන්න
Different Forms
act, acted, acts
Word Example from TV Shows
I vomited on a girl once
in the middle of the act.

I vomited on a girl once in the middle of the ACT.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

You're a grown man, act like it.

You're a grown man, ACT like it.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

I was trying to act like
we weren't seeing each other.

I was trying to ACT like we weren't seeing each other.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 13

I didn't wanna act like it,
but I was terrified.

I didn't wanna ACT like it, but I was terrified.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

Okay. The New Mexico
Hazardous Waste Act of 1 978,

Okay. The New Mexico Hazardous Waste Act of 1 978,

Breaking Bad Season 4, Episode 3

English to Sinhala Dictionary: act

Meaning and definitions of act, translation in Sinhala language for act with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of act in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'act'

What act means in Sinhala, act meaning in Sinhala, act definition, examples and pronunciation of act in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History