English to Sinhala Meaning of study - අධ්යයනය


Study :
අධ්යයනය

අධ්යයනය, කියවීම, පාඩම, පෙළ, පාරායනය, ප්රායෝගිකව, අභ්යාස, සංස්කෘතිය, වගාව, සාකච්ඡා, ඉගෙනුම්, උපදෙස්, දැනුම, නන්දිසේන, විද්යාව, විද්වතාණන්, භාවනා, මෙනෙහි කිරීම, කල්පනා, කිසි දිනෙක නුඹේ, ආශාව, කැමැත්ත, වැටීම, පහත වැටීම, කෞතුකාගාරය, කියවීම කාමරයක්, පුස්තකාලය, පාසල් අධ්යාපනය

ඉගෙන, අධ්යයනය, දැන හඳුනා බවට පත්, ලබා, අත්දැකීමක්, සූදානම්, නරක අන්දමින්, කියවන්න, වගා, වැටීම, හකුලා, අමාරුවේ, හසු, පාරායනය, හිතන්න, සිතා ගන්නවා, ගැඹුරින් කල්පනා කර, කනස්සල්ල, සලකා, බැලීම, අභ්යාස, ප්රායෝගිකව, ෙකොටුවීම, සම්බන්ධයෙන්, සැලකිල්ලට ගත, යසර් අරෆත්, දෙස,, උත්සාහ, දැක්ම, ජීර්ණය, වෙනස් කොට සැලකීම, නිර්මාණය, සිතා බලන්න, පිටතට පහර, කෙනෙකුගේ පාඩම් ඉගෙන

අධ්යයනඅධ්යයනයඅධ්යයනය
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of study in English
Noun(1) a detailed critical inspection(2) applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading(3) a written document describing the findings of some individual or group(4) a state of deep mental absorption(5) a room used for reading and writing and studying(6) a branch of knowledge(7) preliminary drawing for later elaboration(8) attentive consideration and meditation(9) someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play(10) a composition intended to develop one aspect of the performer's technique
Verb(1) consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning(2) be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning(3) give careful consideration to(4) be a student of a certain subject(5) learn by reading books(6) think intently and at length, as for spiritual purposes
Examples of study in English
(1) The catchment area for this study did not include any major metropolitan or industrialized cities.(2) It involves academic study as well as a gruelling daily round of training and matches across the States.(3) He points at Matthew, whose face is a study in transformation, indeed transfiguration.(4) The unintended consequences have already been the subject of much study in many books.(5) Training takes three years during peace time, as academic study is included in the first two years, which are spent on the island Cruxia.(6) It is important to study each situation carefully and respond accordingly.(7) Most advertisements that have held sway over the people are a study in contrast, he points out.(8) I went home to study(9) As with the Martelli, in this gentle, empathetic character study Degas attempts to portray his friend with honesty and truth.(10) You will continue your grade level study at a local school and there won't be any trouble.(11) Of the three books, this study may receive the most attention because of its methodology.(12) Group Awards can be completed during a year of full-time study or over a longer period of time.(13) Ira's face was a study as he approached the car(14) The city of Toronto was his backyard, and in many instances his living room, study , kitchen and bathroom as well.(15) Regarding the stirring of change to Canada's copyright laws, here's a quick study in perspective.(16) His development over the next few weeks was a study in boldness and timidity.
Related Phrases of study
(1) case study ::
සිද්ධි අධ්යයනය
(2) field of study ::
අධ්යාපන ක්ෂේත්රය
(3) study abroad ::
විදේශීය අධ්යාපනය
(4) study room ::
අධ්යයනය කාමරයක්
(5) feasibility study ::
ශක්යතා අධ්යයනය
(6) study hall ::
අධ්යයනය ශාලාව
(7) study skills ::
අධ්යයනය කුසලතා
(8) pilot study ::
නියමු අධ්යයනය
(9) field study ::
ක්ෂේත්ර අධ්යයන
(10) study law ::
අධ්යයනය නීතිය
Synonyms
Noun
1. learning ::
ඉගෙනුම්
3. office ::
කාර්යාල
4. essay ::
රචනා
5. discipline ::
විනය
6. sketch ::
කටු සටහනක්
7. work ::
කාර්යය
8. survey ::
මිනුම්
9. cogitation ::
cogitation
10. report ::
වාර්තාව
Verb
11. work ::
කාර්යය
12. learn ::
ඉගෙන
13. investigate ::
විමර්ශනය
14. scrutinize ::
පරීක්ෂා කර
15. meditate ::
මෙනෙහි
16. consider ::
සලකා
17. canvas ::
කැන්වස්
18. read ::
කියවන්න
Different Forms
studies, study, studying
Word Example from TV Shows
I found the procedure
in the study of rare diseases

I found the procedure in the STUDY of rare diseases

Game of Thrones Season 7, Episode 2

I'm right in the middle
of my addiction study.

I'm right in the middle of my addiction STUDY.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

...we came up with a solution that would
allow you to change your field of study.

...we came up with a solution that would allow you to change your field of STUDY.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

Did I tell you our lab got a grant
to study addiction?

Did I tell you our lab got a grant to STUDY addiction?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 20

So study the face.
Study the file.

So STUDY the face. Study the file.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

English to Sinhala Dictionary: study

Meaning and definitions of study, translation in Sinhala language for study with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of study in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'study'

What study means in Sinhala, study meaning in Sinhala, study definition, examples and pronunciation of study in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History