English to Sinhala Meaning of shape - හැඩය


Shape :
හැඩය

හැඩය, ආකෘති, සෑදීම, රූපය, එවමු, පෙනුම, කරන්න, ව්යුහය, පිහිටුවීම, සංයුතිය, ගොඩ, ගොඩනැගිල්ල, පුස්, ස්වරූපයක්, ඉවත්වන, වර්ගය, නිර්මාණ, ප්රස්තාරය, සැලැස්ම, කටු සටහනක්, රූප සටහන, මූර්ති, අයිකනය, ආදර්ශ, ආත්මභාවය, ඉන්ද්රිය, සිරුර, කොටස, පාදයක්, අමුද්රව්යය, අනුකෘතිය, වාත්තු, ආකාරයට, නිවාඩු නිකේතන, ස්ථානය, සතුව, සමාගම, මුවාවෙන්, ඇඳුම, විශාලත්වය, ආකල්පය, සැපයුම අත්හිටුවන, රටාව, උපකල්පනය, ක්රමය, පැවැත්වීම, දරණ, ඉරියව්ව, මතු, ශෛලිය, උවමනා වූයේද, වර්ණ, අත්තිඩියේ ඉදිකරනු, අදහස, මනස

හැඩය, හැඩය ගන්නා, ආකෘති, ඉදිකිරීමට, සමන්විත, සංස්ථාපනය, ගොඩ, නිර්මාණය, කරන්න, පුස්, උත්පාදනය, මතු, හැච්, රචනා, දිනුම් ඇදීම, ලියන්න, හිතන්න, සිතා බලන්න, පිටතට පහර, සැලැස්ම, මොළකරු, යෝජනා ක්රමය, කාලසටහන, කට්ටලයක්, පැනවීමට, බද්ද, පදිංචි, පත්, පිටතට නිමිත්තෙන්, හඳුනා, නිකුතු,

හැඩයහැඩයකින්shapelessහැඩහැඩ ගස්වන
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of shape in English
Noun(1) any spatial attributes (especially as defined by outline(2) the spatial arrangement of something as distinct from its substance(3) alternative names for the body of a human being(4) a concrete representation of an otherwise nebulous concept(5) the visual appearance of something or someone(6) the state of (good, especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'(7) the supreme headquarters that advises NATO on military matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe(8) a perceptual structure
Verb(1) shape or influence; give direction to(2) make something, usually for a specific function(3) give shape or form to
Examples of shape in English
(1) The normal, healthy shape of the spine is a very gentle S-curve.(2) The ground seemed lumpy and careful observations revealed the outline of a massive shape .(3) The asymmetrical triangles of water and dune give shape to the engulfing sand and sky.(4) It is in our interest to participate fully in the ongoing conversations and debates that give shape to art history as a discipline and keep it interesting.(5) The views they articulated sought to give shape to the burgeoning social consciousness in France and apply it to the army.(6) For Brian was only going halfway towards bat form, then lingering in a strange, supernatural limbo before condensing back into his human shape instead of making the change over.(7) She'd regained her human shape when she lost consciousness.(8) shape the dough into two-inch balls(9) Through the dark mist, I could make out the faint shape of a large cat.(10) I trained with the featherweight champion of Europe to get in shape(11) Paterson's love commands that we look deep into the objects that give shape to things: shadow, mirror, glass.(12) the building was in poor shape(13) the lid had been battered out of shape(14) Your mind will give shape to the things you need to fight.(15) Sociology is supposed to show that physics is just a social construction, as if the social ÔÇÿsciencesÔÇÖ were in better shape than physics.(16) He was in very good physical shape , for he'd often spent time in any gym he could manage to visit, whenever he wasn't flying and could find the time.
Related Phrases of shape
(1) in shape ::
හැඩය
(2) shape up ::
දක්වා හැඩගස්වා
(3) take shape ::
හැඩය ගන්නා
(4) out of shape ::
හැඩය පිටතට
(5) in good shape ::
හොඳ හැඩය
(6) good shape ::
හොඳ හැඩය
(7) keep in shape ::
හැඩය තබා
(8) be in shape ::
හැඩය විය
(9) round shape ::
වක්රාකාර හැඩය
(10) in the shape of ::
හැඩයට
Synonyms
Noun
1. form ::
ආකෘති
2. guise ::
මුවාවෙන්
3. condition ::
තත්ත්වය
4. embodiment ::
ලිපිය දිගු
5. pattern ::
රටාව
6. flesh ::
මස්
Verb
7. form ::
ආකෘති
8. determine ::
තීරණය
9. forge ::
ගොඩ නැගිය යුතු
10. mold ::
පුස්
Different Forms
shape, shaped, shapeless, shapes, shaping
Word Example from TV Shows
we'd be in good shape.

we'd be in good SHAPE.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 19

the colour of her eyes
and the shape of her nose.

the colour of her eyes and the SHAPE of her nose.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

And now you show up
with my favorite shape of food...

And now you show up with my favorite SHAPE of food...

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

Oh, he's all bent out of shape about
having a Roommate Agreement meeting.

Oh, he's all bent out of SHAPE about having a Roommate Agreement meeting.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 21

...where I kept track of shape,
color and consistency.

...where I kept track of SHAPE, color and consistency.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

English to Sinhala Dictionary: shape

Meaning and definitions of shape, translation in Sinhala language for shape with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shape in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'shape'

What shape means in Sinhala, shape meaning in Sinhala, shape definition, examples and pronunciation of shape in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History