English to Sinhala Meaning of raise - මතු


Raise :
මතු

ඉහළ, වැටුප් වර්ධක, මතු, වැඩි දියුණු කිරීම, අතිරික්ත, ඉතිරි, වර්ධනය, සමෘද්ධිය, ප්රගතිය, දියුණුව, නැගීමක්, නැඟ, කන්ද

ප්රවර්ධනය, මතු, ගෞරවය, සමෘධියට, ශිෂ්ට, සංවර්ධනය, නිර්මාණය, කරන්න, උත්පාදනය, හැච්, ඇතිකරමින්, ඉදිකිරීමට, ඉවත් කරනවා, වසා දමන්න, සාරය, හොඳ ආරේ අභිජනන, ප්රජනනය, වැඩි දියුණු, වැඩි දියුණු කිරීම, වෙහෙසී, යෝජනා කරනවා, ගෙන ඒමට, සඳහන්, පියවර, ඉදිරියට ගෙන ඒමට, එකතු, රැස්, උපුටා, ඉවතට ගන්න, නිරීක්ෂණය, තබා, ප්රායෝගිකව, කීකරු, ඉටු, ගොඩ, පිරිසැකසුම්, යටත් වෙනවා, නිපැයුම, ප්රචාරය, අභිභවනය, ආකෘති, විලාසිතා, කාර්යය, නිවාඩු, ඉවත්, නිදහස්, මා අත්හැර,, ජාති භේදයක් අරඹා, Kindle, උද්දීපනය, අවදි, නින්දෙන් අවදි, කෙළින්, ඉ ඩම, අසාත්මිකතාවන් හදුනා, අඳින්න, නිදොස්, තැටිය, ඉතා උසස්, ගෞරව, සෝපානය, අල්ලා ගන්න, පසුපස, ජාත න්තරය, නඟා සිටුවීම සඳහා, වැඩිවීමට, සැමරීම, මනස අමතන්න, කැවීම, සක්රීය කිරීමට, ක්රියාත්මක, තාව උසිගැන්වීම, උච්චාරණය, සිංහලකම, මතුකරන්න, කවුළුව, කියන්න, ස්ථාපිත, සොයා, විසඳුමක්, කන්තලේ සීනි කර්මාන්තශාලාවේ, කන්ද, නෙලීමෙන්, සුළං, ඇතුළෙන්, ඇඳීමට

මතුමතුපිටයඑතෙරින්
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of raise in English
Noun(1) the amount a salary is increased(2) an upward slope or grade (as in a road(3) increasing the size of a bet (as in poker(4) the act of raising something
Verb(1) raise the level or amount of something(2) raise from a lower to a higher position(3) cause to be heard or known; express or utter(4) collect funds for a specific purpose(5) cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques(6) look after a child until it is an adult(7) summon into action or bring into existence, often as if by magic(8) move upwards(9) construct, build, or erect(10) call forth (emotions, feelings, and responses(11) create a disturbance, especially by making a great noise(12) raise in rank or condition(13) increase(14) give a promotion to or assign to a higher position(15) cause to puff up with a leaven(16) bid (one's partner's suit
Examples of raise in English
(1) in late April Henry decided to raise the siege(2) Besides, she thought, a little excitement would help raise her spirits.(3) raise the number to the power of 4(4) Lee tried to throw a punch at his nemesis, but couldn't raise his arm above the level of his belt.(5) to raise hope in sb(6) The workers raise chickens, grow their own vegetables, have a fish tank and rent out space for horses.(7) Squeeze with your glutes and hamstrings to push your hips forward and raise your torso back to the upright position.(8) It is up to them to decide whether to raise the ship.(9) I think at the time they probably salvaged the shell that was on board and they were hoping to perhaps raise the vessel and restore it and get it going again.(10) But when the slums are burnt down to raise high rise buildings, they are completely quiet, they don't protest.(11) They will raise an interim invoice in respect of the work that the claims manager will carry out on the case.(12) divers have located and hope to raise the submarine(13) In 1990 the tree on which they grow was blown over by a cyclone - or the fringes of one - but we managed to raise it up again.(14) he wants a raise and some perks(15) to raise the flag(16) Routinely calling each raise from the blind may cost you quite a bit of money.
Related Phrases of raise
(1) raise up ::
උත්ථාන
(2) to raise ::
වැඩි කිරීමට
(3) raise money ::
මුදල් ඉපයීම
(4) raise hand ::
අත් උස්සන්න
(5) raise funds ::
අරමුදල් රැස්
(6) raise hell ::
නිරයේ මතු
(7) get a raise ::
නැගිය ලබා
(8) raise children ::
දරුවන් ඇති දැඩි
(9) raise a family ::
පවුලක් රැකබලා
(10) raise the roof ::
වහලය මතු
Synonyms
Noun
1. pay increase ::
වැටුප් වැඩි
2. salary increase ::
වැටුප් වැඩිවීමක්
3. climb ::
නැගීමක්
4. heave ::
ඇතුළෙන්
Verb
5. lift ::
සෝපානය
6. set upright ::
අවංක සකස්
7. increase ::
ඉහළ
8. amplify ::
කීමටය
9. build ::
ගොඩ
10. get ::
ලබා
11. recruit ::
බඳවා
12. levy ::
බද්ද
13. bring up ::
ගෙන එන්න
14. give rise to ::
කැරැවීමටත්
15. breed ::
හොඳ ආරේ අභිජනන
16. promote ::
ප්රවර්ධනය
17. nurture ::
තියුණු
18. elevate ::
ජාත න්තරය
19. stir ::
කලබලයක්
20. advance ::
අත්තිකාරම්
21. upraise ::
upraise
22. grow ::
වර්ධනය
24. kindle ::
Kindle
25. heighten ::
ඉහල නංවනු
26. leaven ::
මුහුන්
Antonyms
1. drop ::
පහත
2. lower ::
අඩු
Different Forms
raise, raised, raises, raising
Word Example from TV Shows
wouldn’t raise any alarms.

wouldn’t RAISE any alarms.

Money Heist Season 1, Episode 13

We must devise a way
to raise their spirits.

We must devise a way to RAISE their spirits.

Game of Thrones Season 7, Episode 4

Corpses raise questions.
Questions raise armies.

Corpses RAISE questions. Questions RAISE armies.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

...but today I realized that there's
more than one way to raise a child.

...but today I realized that there's more than one way to RAISE a child.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

...a proven way to
raise a child or train a rat.

...a proven way to RAISE a child or train a rat.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

English to Sinhala Dictionary: raise

Meaning and definitions of raise, translation in Sinhala language for raise with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of raise in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'raise'

What raise means in Sinhala, raise meaning in Sinhala, raise definition, examples and pronunciation of raise in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History