English to Sinhala Meaning of pure - පිරිසිදු


Pure :
පිරිසිදු

පිරිසිදු, නැවුම්, සත්ය,, නිවැරදි, සම්භාව්ය, ස්ටර්ලිං පවුම්, අවංක, අව්යාජ, ශුද්ධ, පූජනීය, ආශීර්වාද, කැප, නිදොස්, සුදෝ, ඇති වූ නින්දාවකි, සාධාරණ, නිසි පිළිවෙළට, අන්යෝන්ය ගැළපීමෙන්, පැහැදිලි කටහඬකින් කරුණු, ඉදුණු, අළු, දක්ෂ, පැහැදිලිව, බිඳෙනසුළු, අහිංසක, පරිපුර්ණව, , පවක් නැති, පිළිවෙළකට, කැළලක් නැති, මල නොබැඳෙන, එකම, හුදු, හිස්, පමණක්, අඩිය, පලූදු, දිව්යමය, මධ්යස්ථ, ගෞරවනීය, සදාචාරාත්මක, සෑම, අමූලික, පැහැදිලි, කැපී පෙනෙන, ගැඹුරු, කොන්දේසි විරහිතව, සුදුසුකම් නැති, නිරපේක්ෂ, භාවිතා නොකරන, අනවශ, අකලංක, සුදු, අදූෂිත, දක්වන්නේ පිරිසිදු, ශුද්ධ දිවැසිවරුන්, වෙසෙසින්ම, මංගල, අනතුර නිදහස්, ආරක්ෂිත, දීප්තිමත්, මහලු වයසේ, මහලු, නිර්මල, නොවෙනස්ව, දිදුලන, අනුමාන, නොමැලවෙන, ගුවන් යානය, සුමට, පිරිසිදු-ලේ, පිරිසිදු අමුවේ, පිරිසිදු-බෝ, ඔප දැමූ, අමු, තාවකාලික, කොළ, තොරවම, වෙනස් නොවන, ඒත් ඔහු ඒක පිළිගන්නේ නැතුව, සරල, සමස්ත, මුළු, සම්පූර්ණ, සැබෑ, හානිකර, දැලේ පැටලී

පිරිසිදුPuréedපුරිතනිකරමඋදාර භාවයත්
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pure in English
Adjective(1) free of extraneous elements of any kind(2) without qualification; used informally as (often pejorative(3) (of color(4) free from discordant qualities(5) concerned with theory and data rather than practice; opposed to applied(6) (used of persons or behaviors(7) in a state of sexual virginity
Examples of pure in English
(1) This is pure classic fairy-tale material, and what it may lack in gritty complexity it makes up in primal symbolic resonance.(2) Much of university research was pure research that had no obvious application at all at the time of its funding.(3) As it is today, this is pure sit-com material and most respectable sit-com writers would shy away from such clichÔö£┬«d and hackneyed situations.(4) Sieden and Baker sing with pure tone and true, perhaps a bit naÔö£┬╗ve, fostering the illusion that they're just very good local soloists.(5) And what he saw to his sheer amazement was pure anger.(6) One of the psychics passed around a canteen full of clean, pure water, which Veon accepted gratefully.(7) It is possible even in the midst of intense illness and the dying process to contact this fundamentally pure and wholesome state of mind.(8) I found it by pure chance and I ask you all humbly to please go read and consider helping this man in a time of real need.(9) I tend to think that the separation of application and pure research is the hallmark of poor ethics.(10) ├ö├ç├┐Good,├ö├ç├û she continued sweetly, and then he blinked as her expression morphed into pure and utter anger.(11) Power always brings the need to compromise one's ideals, so what right had Benn to claim after the event that he remained pure and untainted?(12) Then began three months of hard work, and long nights mixed with sheer panic and pure delight that this project was becoming a reality.(13) But Lincoln gets no credit for the Civil War and the Emancipation Proclamation, because he didn't do it out of the pure goodness of his heart?(14) While driving along the winding and narrow Norwegian roads alongside a fjord we came to a massive glacier towering across the clearest expanse of pure turquoise water.(15) Kimberley gaped in disbelief and what looked like pure fury at the sheer bitchiness of the other girl in the room, and Clay was seeing red as I stood up.(16) In fact, he had invented an amazing type of speaker that really allowed pure sound to come through.
Related Phrases of pure
(1) pure love ::
පිවිතුරු ආදරය
(2) pure water ::
පිරිසිදු ජලය
(3) pure white ::
පිරිසිදු සුදු
(4) pure heart ::
පිරිසිදු සිතින්
(5) pure gold ::
පිරිසිදු රන්
(6) pure silk ::
පිරිසිදු සේද
(7) pure science ::
පිරිසිදු විද්යාව
(8) pure monopoly ::
පිරිසිදු ඒකාධිකාරය
(9) pure air ::
පිරිසිදු වාතය
(10) pure breed ::
පිරිසිදු හොඳ ආරේ අභිජනන
Synonyms
Adjective
1. unadulterated ::
ඇති වූ නින්දාවකි
2. clean ::
පිරිසිදු
3. virtuous ::
ගුණවත්
4. theoretical ::
න්යායික
5. sheer ::
අව්යාජ
6. saturated ::
සංතෘප්ත
7. virginal ::
virginal
Antonyms
1. adulterated ::
බාල
2. impure ::
අපිරිසිදු
3. mixed ::
මිශ්ර
Different Forms
pure, purely, pureness
Word Example from TV Shows
God, you think that every thought that
comes out of your head is pure gold.

God, you think that every thought that comes out of your head is PURE gold.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

It's pure logic.

It's PURE logic.

Money Heist Season 3, Episode 3

so pure,

so PURE,

Game of Thrones Season 6, Episode 1

They're almost pure protein.

They're almost PURE protein.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

His soul is pure and perfect.

His soul is PURE and perfect.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

English to Sinhala Dictionary: pure

Meaning and definitions of pure, translation in Sinhala language for pure with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pure in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'pure'

What pure means in Sinhala, pure meaning in Sinhala, pure definition, examples and pronunciation of pure in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History