English to Sinhala Meaning of part - කොටස


Part :
කොටස

කොටස, කොටසක්, බෙදාගන්න, කෑල්ලක්, ඉන්ද්රිය, සිරුර, පාදයක්, අමුද්රව්යය, සාමාජික, මංගල්යය, කාලය, උත්සවය, නිවාඩු, සම්මාන, බෙදනවා, අංශයේ, ප්රතිශතයක්, තටු, පක්ෂය, වෙනුවෙන්, පැත්ත, සහකරු හෝ සහකාරිය, පරිමාව, සැපයුම අත්හිටුවන, කුමන්ත්රණයක්, සමූහය, සංවිධානය, කාර්ය මණ්ඩලය, කලාපයේ, භූමිය, දිසා, ස්ථානය, ක්ෂේත්රයේ, පරිච්ඡේදය, දිශාව, නාමය, බුද්ධිය, හිස, අවබෝධය, මනස, ශාඛාව, අනුබද්ධ, අත, ලණුව, ඔප්පුව, අවස්ථාවට, අක්ෂය, කඳු වැටියෙහි, යාමේ අද්දර, පොලී, ස්වයං, ස්වයං-පොලී, අන්තර් ඡේදනය වන, කැපුමක්, සටන් නැවැත්වීම කි්රයාත්මක, අත්හිටුවීම, සීමාව, මෙහෙයුම්, කැන්ටන්, දේශ සීමා, ගැටිය, ඒමෙන් පසු, ලක්ෂණය, සාධකය, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්

අර්ධ වශයෙන්, කොටස, කොටසක් ලෙස, පාර්සලයක්, අර්ධ, බෙදනවා, බෙදුණු, බාදා, අහිමි, වෙන්, බිහිවනු, සැපයුම අත්හිටුවන, වෙන් කළ, වියුක්ත, මඟ පාදා, විඝටනය වේ, විසුරුවා, හොරෙන්, කැඩී, දියත්ව, දික්කසාද, වෙනම, කඳුළු, විදාරණ, එළියට එන්න, යටත්කිරීම, අතහැර, ලකුණු ගමන්, ඉවත්, පුරා විසි, පිටවීම, පිටත්, ලකුණු Buzz, ලකුණු Hop, යන්න, නිවාඩු, අත්හැර දමන්න, ඉදිරියට තිබියදී, පළමුෙවන්, පිටු පෑ, අව්යාජ ලකුණු

විෂය මාලාවටපොත්ද බයිබලයටලබා දීමදෙනකොටසදෙබෑසමුගැනීමට පෙරඅර්ධ වශයෙන්කොටස්
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of part in English
Noun(1) something determined in relation to something that includes it(2) something less than the whole of a human artifact(3) a portion of a natural object(4) that which concerns a person with regard to a particular role or situation(5) the extended spatial location of something(6) the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group(7) an actor's portrayal of someone in a play(8) assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group(9) one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole(10) a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions(11) the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music(12) the effort contributed by a person in bringing about a result(13) an item that is an instance of some type
Verb(1) go one's own way; move apart(2) discontinue an association or relation; go different ways(3) leave(4) come apart(5) force, take, or pull apart
Adverb(1) to some extent; in some degree; not wholly
Examples of part in English
(1) his mother is part Irish(2) they feel part of the community(3) Yes, they have injuries, but their bad luck is the lesser part of the story.(4) To omit what Paul himself would have regarded an essential part of his life seems rather offensive.(5) the early part of 1999(6) the part in her hair was white and straight(7) The post would be part funded by Essex County Council for the next three years.(8) Hounds were in ascendancy in the early part of the second half and Cygan went close yet again following a flowing move.(9) Gambling is a fundamental part of human nature - we all take risks in daily life.(10) body part(11) in such a place his part is to make good(12) the lower part of your leg(13) That was good enough for me and the phrase formed a central part of my story.(14) All Blacks had much of the pressure in the early part of the second half and got back into contention with a converted try.(15) she was memorizing a part(16) we all have a part to play in preserving the countryside
Related Phrases of part
(1) spare part ::
අමතර කොටස
(2) take part ::
සහභාගි
(3) part-time ::
අර්ධ කාලීන
(4) take part in ::
සහභාගි
(5) part time job ::
අර්ධ කාලීන රැකියාව
(6) for the most part ::
බොහෝ කොටම
(7) body part ::
ශරීරය කොටසක්
(8) part of ::
කොටසක්
(9) part of speech ::
කතාවේ කොටසක්
Synonyms
Adjective
1. incomplete ::
අසම්පූර්ණ
Noun
2. bit ::
ටිකක්
3. component ::
සංරචකය
4. part of the body ::
ශරීරයේ කොටසක්
5. section ::
කොටස
6. district ::
දිසා
9. involvement ::
සම්බන්ධ
10. parting ::
සමුගැනීමට පෙර
11. share ::
බෙදාගන්න
12. region ::
කලාපයේ
13. character ::
ස්වභාවය
14. piece ::
කෑල්ලක්
15. function ::
උත්සවය
16. division ::
අංශයේ
17. portion ::
කොටසක්
18. voice ::
හඬ
Verb
19. separate ::
වෙනම
20. leave ::
නිවාඩු
21. start ::
ආරම්භයක්
22. disunite ::
disunite
23. split ::
බෙදුණු
Adverb
26. partially ::
අර්ධ වශයෙන්
Different Forms
impart, imparted, imparts, part, parted, partly, parts
Word Example from TV Shows
I am at least gonna be a part
of this household.

I am at least gonna be a PART of this household.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

Where's the part where you tell us
we're going to hell,

Where's the PART where you tell us we're going to hell,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

And you didn't get
your part cut.

And you didn't get your PART cut.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

And the worst part is that
they kicked me out and let Stuart stay.

And the worst PART is that they kicked me out and let Stuart stay.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 11

We saw part one in 3-D,
and the 2-D part two

We saw PART one in 3-D, and the 2-D PART two

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

English to Sinhala Dictionary: part

Meaning and definitions of part, translation in Sinhala language for part with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of part in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'part'

What part means in Sinhala, part meaning in Sinhala, part definition, examples and pronunciation of part in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History