English to Sinhala Meaning of loose - ලිහිල්


Loose :
ලිහිල්

ලිහිල්, දමා ගසමින්, සම්මත, විසි, වාත්තු, ලැජ්ජයි, විමුක්තිය, නිදහස්, ගැලවීම, මිදීම, නිදහස, ස්වාධීනත්වය, විවෘත, හිස්, එළිමහන, උළු, අපරික්ෂාකාරී, සුවිසල්

ලිහිල්, හුදකලා, නොකලයුතු, ඉල්ලූම අඩු, අපරික්ෂාකාරී, අතපසු, සංඛ්යාවට සමාන සංඛ්යාවකි, නිදහස්, විවෘත, පැහැදිලිව, ස්වාධීන, ෂෙයික්, අති විශාල, අඳුරු, අප්රකට, නොපැහැදිලි, සිනිඳු, ගුප්ත, මන්දගාමී, අඳහා, අපිළිවෙල, වෙහෙසට පත්ව, පාලනය කරගත නොහැකි, නිර්බාධිත, අත්තනෝමතික, සාධාරණ, අඛණ්ඩ, ලිහිල්ව එල්ලී, එක්කෝ කොබැඳි, අත්යාවශ්ය වන්නේය, නුසුදුසු, අනිශ්චිත, සාවද්ය, තැනින් එළියට, අවිනිශ්චිත, නිර්වචනය නොකළ, ඒඛ්ඛ්, අපැහැදිලි, දැඩි නීති පනවා, මැරකම්වලට, බොහීමියානු, හිතුවක්කාර, දෙන්නේ කැරලිකාර සෙනගකටය, කවදාවත් ඒ වගේ, ලෙස ආන්තික, ෙරෝගීන්, අනාරක්ෂිත දුම්රිය, නොසැලකිලිමත්ව, , නොදැනුවත්, නොසැලකිලිමත්, කිට්ටු අවධානයක්, ඩිල්ෂාන් ආබාධයකට ලක්වීම, නිෂ්ක්රීය, අමතක

බුරුල්ලිහිණිලිහිල්වloosenessආයතනයටරැුකියා අහිමිවීමේ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of loose in English
Verb(1) grant freedom to; free from confinement(2) turn loose or free from restraint(3) make loose or looser(4) become loose or looser or less tight
Adjective(1) not compact or dense in structure or arrangement(2) (of a ball in sport(3) not tight; not closely constrained or constricted or constricting(4) not officially recognized or controlled(5) not literal(6) emptying easily or excessively(7) not affixed(8) not tense or taut(9) (of textures(10) lacking a sense of restraint or responsibility(11) not carefully arranged in a package(12) having escaped, especially from confinement(13) casual and unrestrained in sexual behavior, or light
Adverb(1) without restraint
Examples of loose in English
(1) ÔÇÿThe sheep look as though they are loose , but they're not really,ÔÇÖ he said.(2) The film is a loose interpretation of the final years of Sade's life.(3) His hair was long and wild, with loose strands and long bangs that covered his menacing eyes.(4) You can give the loose stone as a gift and choose the setting at a later stage, if you wish.(5) Fight the tendency by keeping your elbows loose and upper body relaxed.(6) I turned to see Aya leaning in the corner, arms folded and dressed in loose shirt and tight shorts.(7) A loose paper floats from within the bag and floats to the ground.(8) What you want for singing is, first of all, a loose relaxed neck.(9) These have a rather loose weave construction which helps the flavour to release.(10) Have the confidence to let the shot go where you know it will, with a loose relaxed grip.(11) The Spaniards also let loose a big dog on shore which chased the terrified Arawaks and bit several of them savagely.(12) I did it in four days and it's a country recordÔǪ my loose interpretation of what country music is.(13) Tom claims that his sore toe is infected and that his tooth, which is loose , aches.(14) The farmer had three loose teeth and another three that were missing.(15) And I so badly want to surrender, desperate to loose myself but there is nothing.(16) Such epic historical recreations in film have in the past left themselves open to severe criticism with their somewhat loose , sometimes ignorant interpretations of fact.
Related Phrases of loose
(1) hang loose ::
ලිහිල් එල්ලී
(2) let loose ::
ලිහිල් ඉඩ
(3) get loose ::
ලිහිල් ලබා
(4) break loose ::
ලිහිල් බිඳ
(5) on the loose ::
නිදැල්ලේ
(6) loose change ::
ලිහිල් වෙනස්
(7) loose coupling ::
ලිහිල් පූට්ටු
(8) loose ends ::
වීමේදි
(9) too loose ::
ඉතා ලිහිල්
(10) loose end ::
ලිහිල් අවසන්
Synonyms
Adjective
1. not fixed in place ::
ස්ථානය ස්ථිර නොවන
3. free ::
නිදහස්
4. vague ::
නොපැහැදිලි
5. baggy ::
baggy
6. promiscuous ::
අනාචාරය
7. indiscreet ::
indiscreet
8. slack ::
ඉල්ලූම අඩු
9. informal ::
අනියම්
12. open ::
විවෘත
13. lax ::
අපරික්ෂාකාරී
14. idle ::
අලස
Verb
15. free ::
නිදහස්
16. relax ::
සන්සුන් වන්න
17. unleash ::
මුදා හැරීමේ
18. loosen ::
ලිහිල්
19. unloose ::
unloose
Adverb
20. free ::
නිදහස්
Antonyms
1. taut ::
taut
2. tense ::
උණුසුම්
3. tight ::
දැඩි
Different Forms
loose, loosed, loosely, looseness, looses, loosing
Word Example from TV Shows
Loose!

Loose!

Game of Thrones Season 2, Episode 9

Loose!

Loose!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

Loose.

Loose.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

Then all hell broke loose,

Then all hell broke LOOSE,

Westworld Season 2, Episode 6

Help, Cinnamon's loose in the building!

Help, Cinnamon's LOOSE in the building!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

English to Sinhala Dictionary: loose

Meaning and definitions of loose, translation in Sinhala language for loose with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of loose in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'loose'

What loose means in Sinhala, loose meaning in Sinhala, loose definition, examples and pronunciation of loose in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History