English to Sinhala Meaning of keep - තබා


Keep :
තබා

ඉන්න, පවතිනු, බොරුවක්, විය, ස්ථාවරය, තබා, නිරීක්ෂණය, ප්රායෝගිකව, කීකරු, ඉටු, පසුපස, ආරක්ෂා, ඉතිරි, පවත්වා, සංරක්ෂණය, ප්රවේසම් වන්න, බලාගන්න, නොදැකීමට, නැඹුරු, අධීක්ෂණය, පිරවීම, කරන්න, සම්පූර්ණ, හොඳ කරන්න, තෘණ, එඬේරා, තණ, ඔරලෝසුවක්, පෝෂණය, පෙරට එන්නැයි, ගෙන එන්න, ආහාර, ආරක්ෂක, ආරක්ෂාවක්, බදු මත විය, පරිපාලනය, හදා වඩා, කළමනාකරණය, හැසිරවිය, හැසිරීම, ක්රියාත්මක, ඊයම්, ඇලී සිටිනවා, අනුකුලවීම, නැවුම් විය, සජීවි, විපත, බලකායේ, බැඳී, නිවාඩු, වෘත්තීන් අහිමිකරමින්, ඉවතට යන්න, විරාමයක්, අමතර, බාධා, චෙක් පත, ගෙනැවිත්, නවත්වන්න, පසෙක කබනවා, ස්ථානය, පුරවන්නේ, තැන්පතු, කාසල්, බලකොටුව, කුළුණ, අඳුරු සිර, කළු කුහරය, මස්

තබාතබාදිගටම
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of keep in English
Noun(1) the financial means whereby one lives(2) the main tower within the walls of a medieval castle or fortress(3) a cell in a jail or prison
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) continue a certain state, condition, or activity(3) retain possession of(4) stop (someone or something(5) conform one's action or practice to(6) stick to correctly or closely(7) look after; be the keeper of; have charge of(8) maintain by writing regular records(9) supply with room and board(10) allow to remain in a place or position or maintain a property or feature(11) supply with necessities and support(12) fail to spoil or rot(13) behave as expected during of holidays or rites(14) maintain in safety from injury, harm, or danger(15) raise(16) retain rights to
Examples of keep in English
(1) keep left along the wall(2) Roger, of course, would rather take care of her and keep the shop, but puts on a cheerful face.(3) can you keep your saddle, or shall I carry you on a pillion?(4) he had to keep his large family in the manner he had chosen(5) While earning his keep as a waiter in Covent Garden, Norton took a place at Central School of Art and Drama.(6) we keep normal office hours(7) I have some biggish plans for an upgrade in the very near future, so keep checking back.(8) to keep guard(9) Her arms flailed up and around in a desperate and truly valiant bid to keep her seat.(10) She can leave home only to get to her office job, to keep legal or health appointments.(11) keep the change(12) Do you think it is appropriate to keep skeletons for future scientific work?(13) He thought that to be ÔÇÿgoodÔÇÖ he had to keep the rules and respect the law of God.(14) Employers must keep records for at least three years to show that workers were paid the national minimum wage.(15) People like us who did without to own our house as a legacy for our children have our home taken off us if we have to go into care to pay for our keep .(16) He earned his keep in university by running a bookmaking operation out of his back pocket.
Related Phrases of keep
(1) keep in touch ::
සම්බන්ධව සිටින්න
(2) keep up ::
කරගෙන යන්න
(3) keep going ::
දිගටම යන්න
(4) keep on ::
දිගටම
(5) keep out ::
ඉවත් කර තබා
(6) keep it up ::
එය පවත්වා ගෙන යන්න
(7) to keep ::
තබා ගැනීමට
(8) keep smiling ::
දිගටම හිනා වෙන්න
(9) keep fit ::
තියා ගන්න
(10) keep away ::
පැත්තකට වෙන්න
Synonyms
Verb
1. retain ::
රඳවා
2. remain ::
පවතිනු
3. persist in ::
දිගින් දිගටම
4. detain ::
රඳවා තබා
5. comply with ::
අනුකූලව
6. preserve ::
සංරක්ෂණය
7. store ::
ගබඩා
8. breed ::
හොඳ ආරේ අභිජනන
9. look after ::
රැක බලා
10. keep secret ::
රහසක් හැටියට තබා
11. prevent ::
වැළැක්වීම
12. keep open ::
විවෘත තබා
13. maintain ::
පවත්වා
14. observe ::
නිරීක්ෂණය
15. hold on ::
නවත් වන්න
16. restrain ::
මැඩ පවත්වා
17. continue ::
දිගටම
Noun
18. maintenance ::
නඩත්තු
19. livelihood ::
ජීවනෝපාය
20. dungeon ::
මිසර දේශයෙහි වසන
21. hold ::
පැවැත්වීමට
Antonyms
1. break ::
විවේකයක්
2. transgress ::
කඩ
3. violate ::
උල්ලංඝනය
Different Forms
keep, keeps
Word Example from TV Shows
Father is not Joffrey.
He'll keep his word.

Father is not Joffrey. He'll KEEP his word.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

We can barely keep
our hands off each other.

We can barely KEEP our hands off each other.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

Well, keep me apprised.

Well, KEEP me apprised.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

Maybe if I turn off the nightlight,
I can keep the sheets.

Maybe if I turn off the nightlight, I can KEEP the sheets.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

I can make a deal with Hale
to keep you here.

I can make a deal with Hale to KEEP you here.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Sinhala Dictionary: keep

Meaning and definitions of keep, translation in Sinhala language for keep with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of keep in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'keep'

What keep means in Sinhala, keep meaning in Sinhala, keep definition, examples and pronunciation of keep in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History