English to Sinhala Meaning of hit - පහර


Hit :
පහර

පිඹීම, තුවාල, පහර, තුවාලය, කුමන්ත්රනයක්, කම්පන, ආඝාතය, ඝාතනය, අවස්ථාවක්, වාසිය, අවස්ථාවට

පහර, තුවාල, වර්ජනය, ගිහි, මරා, ගුටි, විමෝචනය, මත පහර, අරමුණ, මට්ටමින්, කම්පන, නොරුස්සනවා, වනසනවා, බනිනවා, මිටිය, විරුද්ධව වැඩ වර්ජනයක්, හතරේ පහර, රැප්, බෝම්බ, දණ්ඩක්, කඩවසම්,, අල් ගෝර්, වාසි, ලාභයක්, ලබා, කරන්න, සුදුසු, ඇඳුම, තරගය, සමග ස්පර්ශ වන, ආමන්ත්රණය, බැස, මගේ යාළුවෙක් වෙන්න, වැටීම, රූගත කිරීම්, සාර්ථක, සකසා, ළඟා, පිළිතුර, වෙනස, පන්ච්, බෙදුණු, ම කැබලි, ඉඩ පහසුකම්, සූදානම්, අඩු කරන්න, රාමුව

පහරවැදුම්
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hit in English
Noun(1) (baseball, especially in baseball(2) the act of contacting one thing with another(3) a conspicuous success(4) (physics(5) a dose of a narcotic drug(6) a murder carried out by an underworld syndicate(7) a connection made via the internet to another website
Verb(1) cause to move by striking(2) hit against; come into sudden contact with(3) deal a blow to, either with the hand or with an instrument(4) reach a destination, either real or abstract(5) affect or afflict suddenly, usually adversely(6) hit with a missile from a weapon(7) encounter by chance(8) gain points in a game(9) cause to experience suddenly(10) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(11) kill intentionally and with premeditation(12) drive something violently into a location(13) reach a point in time, or a certain state or level(14) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(15) hit the intended target or goal(16) pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to
Examples of hit in English
(1) He then hit Zoro over the head causing him serious injury, and took his wallet.(2) it hit him very hard when Rosie left(3) In the countries badly hit by this disaster, livestock and working animals can be vital to the lives of rural communities.(4) Cohen said at least one bullet hit Diallo while he was lying on the floor.(5) she hit it with her left foot(6) David ran to the computer lab and hit a few buttons until a layout of the safe house came up on the screen.(7) they were fine until the storm hit(8) Her friend's house took a direct hit , but fortunately the family were out.(9) We have got a small squad and when we have been hit with suspensions and injuries it has made it difficult.(10) Sure, he had been hit by a drunk driver, but maybe his injuries wouldn't have been so bad.(11) the woman hit the mugger with her umbrella(12) He quickly hit the trigger over and over again sending beams dead on at the suit.(13) So after a late lunch at Belgo's, with Ken coming along for a drink, we finally hit Borders.(14) But Ms Cannings hit back, claiming the Yorkshire Post story had been misleading.(15) it hit against the cliff(16) Tesco have hit back with Royal Bank of Scotland research that shows they pay within 33 days on average.
Related Phrases of hit
(1) to hit ::
පහර
(2) hit it off ::
එය කපා පහර
(3) hit on ::
පහර
(4) hit and run ::
හප්පා පලායාම
(5) hit man ::
ඝාතකයෙකු
(6) hit the road ::
දෙවැනි පාර
(7) hit back ::
නැවත පහර
(8) hit off ::
ලකුණු පහර
(9) hit up ::
දක්වා පහර
(10) hit the sack ::
මෙම ගෝනියක පහර
Synonyms
Noun
1. blow ::
පිඹීම
2. success ::
සාර්ථකත්වය
4. smash ::
කුඩුපට්ටම් කරදැමීමට
5. collision ::
ගැටීමෙන්
Verb
6. strike ::
වර්ජනය
7. crash into ::
කඩා වැටීමෙන් බවට
8. reach ::
ළඟා
9. occur to ::
කිරීමට සිදු
10. collide with ::
සමග ගැටෙන
11. bump off ::
ලකුණු bump
12. score ::
ලකුණු
13. pip ::
එක පිප්ස් එකකට
14. arrive at ::
ගන්නයි
15. come to ::
එන්න
16. stumble ::
හානියක්
Different Forms
hit, hits
Word Example from TV Shows
Then we hit them hard.
Hit them where they live.

Then we HIT them hard. Hit them where they live.

Breaking Bad Season 4, Episode 6

No. I come from nothing.
I hit the docks like a piece of cargo,

No. I come from nothing. I HIT the docks like a piece of cargo,

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Hey, if I pretended
to hit on you,

Hey, if I pretended to HIT on you,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

Just so you know,
that guy in the parking lot hit me.

Just so you know, that guy in the parking lot HIT me.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

It was like being hit on
by Rat Pack Pee-Wee Herman.

It was like being HIT on by Rat Pack Pee-Wee Herman.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

English to Sinhala Dictionary: hit

Meaning and definitions of hit, translation in Sinhala language for hit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hit in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'hit'

What hit means in Sinhala, hit meaning in Sinhala, hit definition, examples and pronunciation of hit in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History