English to Sinhala Meaning of cover - ආවරණය


Cover :
ආවරණය

ආවරණය, ආලේපය, කවරයකින්, ආවරණය වන පරිදි, වැස්ම, තැනෙක අකුළා තිබෙන, මර්දනය, සම්පීඩන, ගැඹුර, ලී, ඇඳුම, සෙවිලි, සළකයි, පියන, ලියුම් කවරයක්, කණුවක්, තීරුව, තිරය, වහන්තරාවක්, වෙස්වළාගෙන, වෙස් ගනිත්, වෙස් ගන්වන්න, උතුරු සළුව, ස්භාවය, තොප්පිය, බෙර, නඩුව, හුඩ්, සම, පළල, ප්රතිවාදී පිළේ පිටියට, පැහැර හැරීම, නැවට පටවන, ප්රොඩාවක් බව, සෛල, යෝනි මාර්ගය, මලුවේ, ටීකා, රුවනයකි, ෂෙල්, පැවැත්වීමට, කුහරය, පඳුරක, පඳුර

ආවරණය, සමග ආවරණය, ගිහි, දුරු වීම යනු, ආවරණය, මණ්ඩපය, වහල, වසන්, සළකුණු තැබිය, ආරම්භ, එකතු, එක්වන, අනුයුක්ත, උතුරු සළුව, කබාය, බර්ලීනයට, පහර, ගංවතුර, පීඩා, ඇදුම්, ගාංචුව, තැනෙක අකුළා තිබෙන, පුරාම කරන්න, වසා ගැනීමට, පැතිර, පුරා නොනැවතී, මර්දනය, ලියුම් කවරයක්, වෙස්, සරණ, වරාය, නවාතැන්, නිවසක්, තිරය, සීග්ර්ර, එන්න, පැනීම, ඉහළ, ඇතුළත්, සමන්විත, තේරුම්, තල්ලු, වට, ප්රමාණවත් විය, සෑහීමට, නිවාඩු, යන්න, දක්වා ගෙන, කරන්න, නිවාඩු නිකේතන, ගමන්, නිදැල්ලේ, ගමන, සැරිය, පැතිරෙන්න, පලිහ, පිළිබඳ ABET, සඟවන්න, සාක්කුවේ

ආවරණයආවරණයආවරණය වන පරිදිආවරණකවර
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cover in English
Noun(1) a covering that serves to conceal or shelter something(2) bedding that keeps a person warm in bed(3) the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it(4) the protective covering on the front, back, and spine of a book(5) a natural object that covers or envelops(6) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(7) fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations(8) a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink(9) a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else(10) a false identity and background (especially one created for an undercover agent
Verb(1) provide with a covering or cause to be covered(2) form a cover over(3) span an interval of distance, space or time(4) provide for(5) act on verbally or in some form of artistic expression(6) include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory(7) travel across or pass over(8) be responsible for reporting the details of, as in journalism(9) hold within range of an aimed firearm(10) to take an action to protect against future problems(11) hide from view or knowledge(12) protect or defend (a position in a game(13) maintain a check on; especially by patrolling(14) protect by insurance(15) make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities(16) invest with a large or excessive amount of something
Examples of cover in English
(1) The Dinaric Alps that cover this area also extend southward into Serbia and Montenegro.(2) The agreement ends months of strikes which forced the Army to provide cover with ancient equipment.(3) Where does this legislation cover the employees and the directors?(4) This fee helps cover the cost of media and the time involved in identifying the causal agent.(5) It's easy for a defenseman to cover if the two of you are right on the same plain.(6) they provide emergency cover(7) masonry paint will cover hairline cracks(8) Providing additional resources to cover areas where distance from existing ambulance bases is an issue(9) they sang a cover of a Bob Dylan song(10) he was worried that their cover was blown(11) The maze of burrows created by moles may provide cover and travel lanes for many species of small mammals.(12) Most of the laws cover companies that provide services to cities but not workers on city payrolls.(13) The gas board had forgotten to put the cover back on the hole.(14) To our right, carpets of flowers reach up to a thick cloud cover .(15) there are grants to cover the cost of materials for loft insulation(16) an easy catch by Hick at cover
Related Phrases of cover
(1) cover letter ::
ආවරණ ලිපිය
(2) to cover ::
ආවරණය කිරීමට
(3) back cover ::
පසුපස කවරයේ
(4) cover page ::
මුල් පිටුවක්
(5) take cover ::
මුවා වෙන්න
(6) front cover ::
ඉදිරි ආවරණය
(7) cover sheet ::
ආවරණය පත්රය
(8) book cover ::
පොත් කවරය
(9) cover plate ::
ආවරණය තහඩු
Synonyms
Noun
1. binding ::
බන්ධන
2. bedding ::
ඇඳ ඇතිරිලි
3. coating ::
ආලේපය
4. shelter ::
නවාතැන්
5. undergrowth ::
යටි
6. front ::
ඉදිරිපස
7. cover charge ::
ආවරණ ගාස්තුවක්
8. top ::
ඉහල
9. cover song ::
ආවරණය ගීතය
10. covering ::
ආවරණය වන පරිදි
11. covering fire ::
ගිනි ආවරණය
12. covert ::
රහසිගත
13. blanket ::
පොරවනය
Verb
14. protect ::
ආරක්ෂා
15. cake ::
කේක්
16. blanket ::
පොරවනය
17. deal with ::
හා ගනුදෙනු කරන්න
18. report on ::
වාර්තා
19. mask ::
වෙස්
20. stand in for ::
සඳහා නැගී
22. insure ::
බාධා නොවන
23. travel ::
ගමන්
24. underwrite ::
පිම්බීමටත්
25. spread over ::
පුරා පැතිර
27. report ::
වාර්තාව
28. continue ::
දිගටම
30. encompass ::
වැඩපොල
31. hatch ::
හැච්
32. hide ::
සඟවන්න
33. breed ::
හොඳ ආරේ අභිජනන
35. overlay ::
තරන තොරතුරු
36. cross ::
හරස්
37. address ::
ලිපිනය
Antonyms
1. bare ::
හිස්
2. disclose ::
අනාවරණය
3. display ::
ප්රදර්ශනය
4. divulge ::
ළංවෙලා
5. expose ::
හෙළිදරව්
6. reveal ::
හෙළි
7. show ::
පෙන්වන්න
8. uncover ::
අනාවරණය
9. unmask ::
සැලසුම් කඩාකප්පල්
10. unveil ::
ව්යවස්ථානුකූලව
Different Forms
cover, covered, covering, coverings, covers
Word Example from TV Shows
There's more than enough in there
to cover Comic-Con.

There's more than enough in there to COVER Comic-Con.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

to cover up with alcohol?

to COVER up with alcohol?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

Then, cover your fucking nose.

Then, COVER your fucking nose.

Money Heist Season 3, Episode 5

What if he's a spy?
What if he's in a Beatles cover band?

What if he's a spy? What if he's in a Beatles COVER band?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 20

I returned fire
and sought cover

I returned fire and sought COVER

Breaking Bad Season 2, Episode 3

English to Sinhala Dictionary: cover

Meaning and definitions of cover, translation in Sinhala language for cover with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cover in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'cover'

What cover means in Sinhala, cover meaning in Sinhala, cover definition, examples and pronunciation of cover in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History