English to Sinhala Meaning of close - සමීප


Close :
සමීප

අවසන්, අවසානය, නිගමනය, සමීප, සංවෘත, පටු, විරාමයක්, වැඩ වර්ජනයක්, වැළකී සිටීම, සටන් විරාමය, ප්ලස්, ඊට අමතරව, අනුබද්ධ සංවිධානයක්, සමාකලනය, එකඟතාවය

නවත්වන්න, සමීප, වසා, අවසන් තිත, විවේකයක්, බාදා, ගන්වන, කඩ, ස්කොරින්, මර්දනය, ඇවුරුම්, අත් අඩංගුවට ගැනීම, සම්පූර්ණ කළ, තෙත්, අවසන්, තුළින් දැමිය, අවසානය, අවසන් කිරීම, සමග හරහා විය, මුහුණ දී සිටින බොහෝ, වැල, බැඳගන්න, වගාවන් දැකිය හැක, එකට දමා, එකලස්, තහවුරු, රැස්, ඒකාබද්ධ, ජනමාධ්ය කලාවක්, එක්වන, අනුයුක්ත, යුගදිවියට, යුගල, තරග, නිමි විය, ට වැඩි විය

සමීප, ඉතා කිට්ටු, අසල, හුරු පුරුදු, ඝන, ආසන්න, තුරුල්ලේ, වසා, නරක් වෙච්ච, අසල්වැසියා, එකතැන පල්වෙන, දැඩි, සංගත, තීක්ෂණ, සමීප සවි, රහස්, සඟවා, රහසිගත, ළඟ, යාබදව, බැඳී, විශ්වාස, සිරවී තිබුනු, අලාභ්හානි සිදුවී නැතැයි, හරියටම, සම්පූර්ණ, ඉතා නිවැරදි, සීමා, කාබනික, ක්රමානුකූල, හොඳින් සම්බන්ධ, විශ්රාමික, පුද්ගලික, පිරී ඉතිරී ගිය, පිටුපස දොර, ගුප්ත, වෛද්ය තුමනි, නිතර නිතර, ඝණ, හිටින්, කෙටි, සාරාංශය, සංක්ෂිප්ත, , අනුරාගී, උද්යෝගිමත්, දැඩි වෙහෙසකාරී, උනන්දුවක්, යාබද, ආසන්නයේදී, පර්යන්තය, සංකේන්ද්රනය, ගැඹුරු, ජනාකීර්න, දන්නා, දැන, කථා කල, අයිතිය, නිවැරදි, ස්ථාවර, ගොළු, නිහඬ, අවධානයෙන්, ප්රවේශම්, කල්පනාවෙන් සිටින, නිරීක්ෂණය, කල්පනාකාරීව

අසල, සමීප, ඉක්මනින්, දුෂ්කර, හොඳින් රටකට, දෝර, පාහේ, ආසන්න, බොහෝ, හුදෙක්, කලින්

සමීපවසාසමීපවසමීපකමවැසුනුඅවසන්පාසැල් වසා දැමීමේ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of close in English
Noun(1) the temporal end; the concluding time(2) the last section of a communication(3) the concluding part of any performance
Verb(1) move so that an opening or passage is obstructed; make shut(2) become closed(3) cease to operate or cause to cease operating(4) finish or terminate (meetings, speeches, etc.(5) come to a close(6) complete a business deal, negotiation, or an agreement(7) be priced or listed when trading stops(8) engage at close quarters(9) cause a window or an application to disappear on a computer desktop(10) change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact(11) come together, as if in an embrace(12) draw near(13) bring together all the elements or parts of(14) bar access to(15) fill or stop up(16) unite or bring into contact or bring together the edges of
Adjective(1) at or within a short distance in space or time or having elements near each other(2) close in relevance or relationship(3) not far distant in time or space or degree or circumstances(4) rigorously attentive; strict and thorough(5) marked by fidelity to an original(6) (of a contest or contestants(7) crowded(8) lacking fresh air(9) of textiles(10) strictly confined or guarded(11) confined to specific persons(12) fitting closely but comfortably(13) used of hair or haircuts(14) giving or spending with reluctance, or near(15) inclined to secrecy or reticence about divulging information
Adverb(1) near in time or place or relationship(2) in an attentive manner
Examples of close in English
(1) I was pretty close , though I still couldn't see the skyline of New York.(2) The summer may be drawing to a close , but York Racecourse has still been pulling the crowds for its September meeting.(3) The sunshade on their terrace retracts, the windows close automatically whenever it starts to rain.(4) If the agreement is in writing it may be in very close print on the back of a delivery docket or ticket.(5) He and his sister were close and her death affected him so strongly that friends initially feared for his own mental health.(6) It can be the year when we draw to a close this sorry chapter in our treatment of those with disabilities.(7) The competition was dreamed up by staff at the Lowry in response to claims by many visitors that dogs in the pictures bear a close resemblance to their own.(8) We're very good friends and very close but he doesn't spare me either.(9) they take place at close intervals(10) But I am conscious of the fact that we lost all three matches by very narrow margins and winning the close matches becomes a habit.(11) Tessa cooks the evening meal, but the nearest town is close if clients wish to eat out occasionally.(12) Shares in the club were 1.5 pence higher at 286.5 pence by the close of trade in London on Thursday.(13) Little by little however, she seemed to get comfortable with the fact that I wanted to be close and intimate with her.(14) close the door, please(15) He extends his hand toward the metal door, bringing it slamming to a close .(16) The only solution is surgery to close the hole and reinforce the spot.
Related Phrases of close
(1) close to ::
සමීප
(2) close to you ::
ඔබට සමීප
(3) close the door ::
දොර වහන්න
(4) to close ::
වසා දැමීමට
(5) close down ::
වසා දමන්න
(6) close friend ::
සමීප මිතුරෙකු
(7) close by ::
අසල
(8) close-up ::
සමීප රූපය
(9) very close ::
ඉතා සමීප
Synonyms
Adjective
1. near ::
අසල
2. dense ::
ඝන
3. evenly matched ::
ඒකාකාරව ගැලපෙන
4. immediate ::
වහාම
5. intimate ::
ඉතා කිට්ටු
6. strong ::
ශක්තිමත්
7. careful ::
ප්රවේශම්
8. vigilant ::
අවධානයෙන්
9. strict ::
දැඩි
10. humid ::
තෙතමනය
11. skinny ::
කෙට්ටු
13. faithful ::
විශ්වාසවන්ත
14. secretive ::
රහසිගත
15. tight ::
දැඩි
17. close-fitting ::
සමීප සවි
Adverb
18. tight ::
දැඩි
19. near ::
අසල
Noun
20. end ::
අවසානය
21. ending ::
අවසන්
22. finale ::
ගැටුමේ අවසානයත්
23. last ::
අවසන්
Verb
24. shut ::
වසා
26. catch up ::
අල්ලා ගන්නවා
27. narrow ::
පටු
28. meet ::
තරග
29. end ::
අවසානය
31. clinch ::
දිනා ගනිති
32. close down ::
වසා දමන්න
33. fill up ::
පුරවන්න
34. conclude ::
නිගමනය
35. come together ::
එකට එන්න
Antonyms
1. open ::
විවෘත
Different Forms
close, closed, closely, closeness, closes, closing, closings
Word Example from TV Shows
Mance and his army must be close.

Mance and his army must be CLOSE.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

Matías, the first-aid kit and the staples.\NWe have to close the wound.

Matías, the first-aid kit and the staples.
We have to CLOSE the wound.

Money Heist Season 3, Episode 4

You're close.

You're CLOSE.

Game of Thrones Season 6, Episode 4

to remain warm,
and yet not so close

to remain warm, and yet not so CLOSE

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

Bernadette, can you not stand
so close to me?

Bernadette, can you not stand so CLOSE to me?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 18

English to Sinhala Dictionary: close

Meaning and definitions of close, translation in Sinhala language for close with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of close in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'close'

What close means in Sinhala, close meaning in Sinhala, close definition, examples and pronunciation of close in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History