English to Sinhala Meaning of carry - ගෙන


Carry :
ගෙන

ගෙන, මැදිරිය, දරණ, වාහකයේ, දුක්

ප්රකාශ, ගෙන, තිරසාර, ෙටෝට්, සඳහාත්, දුක්, ඇද, දිනුම් ඇදීම, අදින්න, දිගු, Lug, ඉදිරියට ගෙන ඒමට, මාරු, සම්බාහන, ව්යංජන, ෂැම්පු, අඩංගු, මත ගත, සමන්විත, පැවැත්වීමට, ඇඳීමට, මුක්කුවක්, සහාය, කුපිත, හේතුව, ගෙන ඒමට, කරන්න, කැරැවීමටත්, ගත, සොයා, සම්මත, මිලදී, වලහා, ලබා, ස්ථානය, බලය, සංග්රහ, හැසිරෙනවා, පනත, ගනුදෙනුව, ගැබ්, බලාපොරොත්තු විය, පිළිසිඳ, යන්න, හොඳ ආරේ අභිජනන, වාසි, ලාභයක්, හෙළි, ප්රකාශයට පත් කරනු ලබයි, පුරවන්නේ, අනාවරණය, දීර්ඝ කළ, දීර්ඝ, විශාල, කීමටය, කරගෙන යන්න, දරාගැනීමට, ගලනවා, වත්, වගාවන් දැකිය හැක, ළඟා, පැමිණීමට, දී ලබා, ඇතුළට එන්න, ඇතුලට එන්න

සිදුගෙනරැගෙන
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of carry in English
Noun(1) the act of carrying something
Verb(1) move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body(2) have with oneself; have on one's person(3) transmit or serve as the medium for transmission(4) serve as a means for expressing something(5) bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of(6) support or hold in a certain manner(7) contain or hold; have within(8) extend to a certain degree(9) continue or extend(10) be necessarily associated with or result in or involve(11) win in an election(12) include, as on a list(13) behave in a certain manner(14) have on hand(15) include as the content; broadcast or publicize(16) propel
Examples of carry in English
(1) Of the 10 York bridges which carry roads over railway tracks, six cross the East Coast main line, two cross the Scarborough line and two cross the Harrogate line.(2) And the running game struggled again as the two running backs averaged 2.8 yards a carry .(3) If ever you get a sum bigger than 10, then write down the units digit of the sum and remember to carry anything over into your next pair to add.(4) A few newspapers did carry the story but wildly distorted the facts, greatly upsetting the brothers.(5) Both the ThinkPad and Latitude carry Pentium M branding; the Toshiba is a full Centrino product.(6) A three-span bridge will carry the road over Semington Brook and an aqueduct will be built to take the Kennet and Avon canal over the bypass.(7) The carry at the 10th, for example, is more than 250 yards.(8) And where the canal had been reduced to a mere pipeline, new bridges were built to carry walkers over the now brimming waterway.(9) They knew they'd have to move fast and carry the wounded men back, so they didn't want to take along any more weight than necessary.(10) Meanwhile, plans were being finalised yesterday for the placing of massive 90-tonne beams to carry a flyover over the Kinsale Road roundabout.(11) It was introduced because we identified a consumer need for a low-carbohydrate and low calorie beer that still has a taste refined enough to carry the Michelob family name.(12) If the brands at your store don't carry any of these marks, pick a brand and call the company that makes it.(13) The visual processing power we carry around with us is enormous, and the right image can go a long way to prove a key point or leave a lasting impression on a colleague.(14) Meanwhile, it emerged that failing to tell the Government when you move house will carry a fine of up to Ôö¼├║1,000 under Mr Blunkett's identity card plans.(15) They are stubborn enough to carry their grudges a long time.(16) Cats carry the disease Toxoplasmosis, which can be transmitted to the bandicoots and is often fatal.
Related Phrases of carry
(1) to carry ::
කිරීමට
(2) carry away ::
ඉවතට රැගෙන යන්න
(3) to carry out ::
සිදු කිරීමට
(4) carry off ::
අඳුනන්නේ
(5) carry-on ::
කරගෙන යන්න
(6) to carry on ::
කටයුතු සිදු කර ගෙන යාම
Synonyms
Verb
1. convey ::
ප්රකාශ
2. transport ::
ප්රවාහන
3. transmit ::
සම්ප්රේෂණය
4. support ::
සහාය
5. bear ::
වලහා
6. be pregnant with ::
සමග ගැබ්
7. conduct ::
හැසිරීම
8. approve ::
අනුමත
9. win over ::
දිනා
10. publish ::
ප්රකාශයට පත් කරනු ලබයි
11. sell ::
අලෙවි
12. display ::
ප්රදර්ශනය
13. entail ::
කළයුත්තේ
14. be audible ::
කනට ඇසෙන සේත් විය
15. hold ::
පැවැත්වීමට
16. post ::
තැපැල්
17. stock ::
කොටස්
18. extend ::
දීර්ඝ
19. take ::
ගත
20. run ::
ලකුණු
21. sway ::
අණසක
22. contain ::
අඩංගු
23. express ::
ප්රකාශ
24. dribble ::
dribble
Antonyms
1. exclude ::
බැහැර
2. omit ::
පළමුෙවන්
Different Forms
carries, carry, carrying
Word Example from TV Shows
Voices carry over water.

Voices CARRY over water.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

It's forbidden to carry weapons
in the sacred city.

It's forbidden to CARRY weapons in the sacred city.

Game of Thrones Season 6, Episode 4

I have one last soul
to carry to the new world.

I have one last soul to CARRY to the new world.

Westworld Season 2, Episode 10

Can you walk? I've got to carry you?

Can you walk? I've got to CARRY you?

Game of Thrones Season 4, Episode 1

Today, we carry on their tradition...

Today, we CARRY on their tradition...

Breaking Bad Season 3, Episode 9

English to Sinhala Dictionary: carry

Meaning and definitions of carry, translation in Sinhala language for carry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of carry in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'carry'

What carry means in Sinhala, carry meaning in Sinhala, carry definition, examples and pronunciation of carry in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History