English to Sinhala Meaning of bear - වලහා


Bear :
වලහා

වලහා, මී-ගමට ද, තාරකා, තරු

භාජනය, දරාගැනීමට, වලහා, හරහා ගමන්, ඉවසා දරා, සමත්, අතට උඩ පන්දුවක්, පැවැත්වීමට, අත්අඩංගුවට, නතර, ගත, ලබා, ගෙන, ස්ථානය, ඇඳීමට, සංග්රහ, හැසිරෙනවා, පනත, ගනුදෙනුව, කරන්න, ඇති, පිළිසිඳ, අභිභවනය, ඉදිරියට ගේන්න, ළමයෙක්, නිදා ඉන්නවා, බිහි, ඉපැයිය, පියා, භාර, දෙන්න, ඉදිරිපත්, ප්රදානයක්, වැටුප්, මුක්කුවක්, ගසින් බැසැ, සෝපානය, දුක්, පිළිගැනීමට, පාපොච්චාරණය, හදුනාගන්නවා, උත්තම ජීවිත, ඉඩ, ඉඩ පහසුකම්, එකඟ, උපකල්පනය, සඳහා දීමනාවක් කරන්න, මාධ්ය, පීඩා, ග්රහණයෙන්, ග්රහනය, වික්රියා, ඉවසීමෙන් ඉන්න, සම්බන්ධ, ගරු, වාඩි, පරාසයක, සොයා, සම්මත, මිලදී, බැඳී, ස්ථාවරය, භුක්ති

වලහාදරණbearlikeවලසුන්
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bear in English
Noun(1) massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws(2) an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
Verb(1) have(2) cause to be born(3) put up with something or somebody unpleasant(4) move while holding up or supporting(5) bring forth(6) take on as one's own the expenses or debts of another person(7) contain or hold; have within(8) bring in(9) have on one's person(10) behave in a certain manner(11) have rightfully; of rights, titles, and offices(12) support or hold in a certain manner(13) be pregnant with
Examples of bear in English
(1) Instead the chains - which can bear a weight of 68 tonnes each - crank into action, lowering and raising the Hull tidal barrier into position.(2) Howard handed Schwarzenegger a pair of RM Williams boots, while the governor gave the Australian leader a toy bear .(3) Few would impeach any society's humanistic obligation to care for those who actually bear the weight of battle.(4) Back to the toy stall and a battered old bear grabs your attention and you can't resist putting your hand into your pocket again.(5) Close as they were, the two could hardly bear to talk about Darwin's view of life.(6) Somebody in the band needs to bear the responsibility for keeping time, and keeping everybody else in the same ballpark.(7) Sadly, such a picture does not bear scrutiny, especially in the so-called top clubs, where discrimination on the grounds of age and sex is not only routine, but all too often is revelled in.(8) Any arms sales must seek the approval of all relevant departments and be able to bear pressure from organizations of every sort in society.(9) He sobbed into the snow, not being able to bear the agony any longer.(10) No one really came to that dump to eat, so she was never really that busy, but work got so monotonous that with every passing day it seemed like she wouldn't be able to bear it.(11) If there were no genetic potential in the bear family to grow really thick fur, then no bears would ever have inhabited the Arctic.(12) bear markets(13) The question of whether she could once again bear the weight of expectation and public scrutiny were answered last season.(14) As a boy he cared more for the Yankees' star Mickey Mantle than for a toy bear .(15) He had a little toy bear in his left hand, which was the side facing up.(16) Some of the best in the bond market say a bond bear could be at hand.
Related Phrases of bear
(1) polar bear ::
හිම වලහා
(2) to bear ::
දැරීමට
(3) bear in mind ::
සිහියේ
(4) bear out ::
දරන්නාවූ
(5) grizzly bear ::
අළු
(6) bear on ::
මතට
(7) gummy bear ::
gummy වලස්
(8) bear hug ::
තදින් වැළඳගන්නවා
(9) bear up ::
දරා
Synonyms
Noun
1. bruin ::
bruin
Verb
2. carry ::
ගෙන
3. display ::
ප්රදර්ශනය
4. support ::
සහාය
5. sustain ::
තිරසාර
6. harbor ::
වරාය
7. withstand ::
ඔරොත්තු
8. endure ::
දරාගැනීමට
9. give birth to ::
බිහි
10. produce ::
නිපැයුම
11. veer ::
Veer
13. pay ::
වැටුප්
14. hold ::
පැවැත්වීමට
15. give birth ::
උපත දෙන්න
16. conduct ::
හැසිරීම
17. wear ::
ඇඳීමට
18. contain ::
අඩංගු
19. accept ::
පිළිගැනීමට
Different Forms
bear, bearlike, bears
Word Example from TV Shows
I don't expect you
to bear them all.

I don't expect you to BEAR them all.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

my Vermont Teddy Bear was back-ordered.

my Vermont Teddy Bear was back-ordered.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

No, I just run till I'm hungry
and then I stop for a bear claw.

No, I just run till I'm hungry and then I stop for a BEAR claw.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

The bear, the bear, and the maiden fair

The BEAR, the BEAR, and the maiden fair

Game of Thrones Season 3, Episode 7

(BEAR GROWLING)

(BEAR GROWLING)

Game of Thrones Season 3, Episode 7

English to Sinhala Dictionary: bear

Meaning and definitions of bear, translation in Sinhala language for bear with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bear in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'bear'

What bear means in Sinhala, bear meaning in Sinhala, bear definition, examples and pronunciation of bear in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History